പുറത്തുപോകുമ്പോൾ മുഖംകറുക്കാതിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെചെയ്താൽ മതി.

നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചർമ്മം പെട്ടെന്ന് കരിവാളിക്കും. എല്ലാവരുടെ സ്കിൻ ഉം പെട്ടെന്ന് കരിവാളിക്കുകയില്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഭൂരിഭാഗം ആളുകളുടെയും സ്കിന്നിനെ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ സ്കിൻ പെട്ടെന്ന് കരിവാളിക്കാതിരിക്കാനും അതുപോലെ ഫെയ്സി നെ തിളക്കം കിട്ടാനും മേക്കപ്പ് ഇട്ടത് പോലെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കിട്ടാനും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ മാർഗമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഫെയ്സ് നല്ല രീതിയിൽ കഴുകുക എന്നതാണ്.

നമ്മൾ ഫെയ്സ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഫേയ്സ് കഴുകേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ഓയിലി ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം കേരളം പോലെ വിയർക്കുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള മോയിസ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അലോവേര ജെൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇനി ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.