ചുണ്ടിനു ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ്നിറം ഇനിവളരെ എളുപ്പത്തിൽമാറ്റാം

ചുണ്ടിനു ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ് നിറം എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം. ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള വളരെ ഫലപ്രദമായ മാർഗങ്ങൾ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരം ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ പാക്ക് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ പാക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത്.

പച്ചരിപ്പൊടി ആണ് നമ്മൾ ഇതിനായി എടുക്കുന്നത്. ഇത് മുഖത്ത് മുഴുവനായി അപ്ലൈ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ചെറുനാരങ്ങാനീര് ആണ്. അരിപ്പൊടി അതുപോലെ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഇവയൊക്കെ എത്ര അളവിൽ ചേർക്കണം എന്ന് വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ശുദ്ധമായ തേനാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ പാക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.