തുണി കളിൽ ഇനികരിമ്പൻ പിടിക്കില്ല

തുണിയിൽ കരിമ്പൻ പിടിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ അതിൻറെ ഒരുപാട് പോലും അവശേഷിക്കാതെ പൂർണമായും മാറ്റാൻ ഉള്ള മാർഗങ്ങൾ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ തുണി കരിമ്പൻ അടിക്കാതിരിക്കാൻ ഉള്ള മാർഗങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം എടുക്കേണ്ടതാണ്. വെള്ളമെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് വലിയ വായ് വട്ടമുള്ള പാത്രത്തിൽ ആയിരിക്കണം. ചില തുണികളിൽ പെട്ടെന്ന് കരിമ്പൻ പിടിക്കും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ആയിരിക്കും.

സാധാരണയായി കൂടുതലായി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വസ്ത്രവും അതുപോലെ മുണ്ടുകളും വെള്ള തുണികളും ആണ് കൂടുതലായി കരിമ്പൻ അടിക്കുക. വെള്ളത്തിൽ കയ്യിട്ടാൽ പൊള്ളാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള ചൂട് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇനി ഈ ചൂടു വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുക്കേണ്ടത് സോപ്പുപൊടി ആണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് കറകളും കരിമ്പൻ ഉം മാറ്റുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.