എന്താണ്ഹെർണിയ? ഹെർണിയയുടെ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളും പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങളും

ഹെർണിയ അഥവാ കുടലിറക്കം എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്താണ് ഹെർണിയ? എന്തൊക്കെയാണ് ഹെർണിയയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ? എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആണ് ഹെർണിയ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത്? എന്തൊക്കെയാണ് ഹെർണിയയുടെ ചികിത്സാരീതികൾ? ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ ഹെർണിയ ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള അറിവുകൾ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അകത്തുള്ള ശരീരഭാഗം അതിൻറെ ഭിത്തിയിൽ അതിൻറെ ബലക്കുറവ് കാരണമോ പ്രഷർ കാരണമോ പുറത്തോട്ട് തള്ളി വരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയെ ആണ് ഹെർണിയ അഥവാ കുടലിറക്കം എന്ന് പറയുന്നത്.

ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഹെർണിയയുടെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഉത്തരം വൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദര ഭിത്തിക്ക് വരുന്ന ബലക്കുറവ് കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉദര ഭിത്തിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ കൂടുക ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആണ് കൂടുതലായും ഹെർണിയ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഉദര ഭിത്തിയുടെ ബലക്കുറവ് സാധാരണയായി വരുന്നത് പ്രായം കൂടിയ ആളുകളിൽ ആണ്. അതുപോലെ മുന്നേ സർജറി കഴിഞ്ഞ് ആളുകളിൽ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ബലക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി കൂടുതലായി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.