കാലിലെ രക്തക്കു ഴലിലെ ബ്ലോ ക്കുകൾ അവഗണിക്കരുത്

എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിലെ ബ്ലോക്കിന് പറ്റി അറിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ കാലിലെ രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റി അധികം ആളുകൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഹൃദയത്തിൽ ബ്ലോക്ക് ഉള്ള പല ആളുകൾക്കും കാലിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. കാലിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായതിന്റെ കാരണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇത് കൂടുതലായും കാണുന്നത് പുകവലിക്കാരിൽ ആണ്. അതുപോലെ ഷുഗർ ഉള്ള ആളുകളിലും ഇത്തരത്തിൽ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും കാലിൽ ബ്ലോക്ക് കാണപ്പെടാറുണ്ട്.

കാലിൽ രക്തയോട്ടം കുറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് കാലിൽ കടച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആയിരിക്കും. ആദ്യം കാലിൻറെ താഴെ ഭാഗങ്ങളിൽ ആർക്കും വേദന അനുഭവപ്പെടുക പിന്നീട് അത് സ്വാഭാവികമായി കയറി വരുന്നതാണ്. ആദ്യം കൂടുതൽ ദൂരം നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ പിന്നീട് കുറച്ചുദൂരം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആയിരിക്കും. പിന്നീട് കുറച്ചുകഴിയുമ്പോൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയങ്ങളിൽ വരെ കാലിൽ കടച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആയിരിക്കും. ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി ഇന്ന് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.