ഹാർട്ട റ്റാക്ക് വരാതിരി ക്കാനുള്ള മുൻ കരുതലുകൾ

ഇറ്റലി എന്ന രാജ്യത്തിൽ ഹാർട്ടറ്റാക്ക് വളരെ കുറവാണെന്നും അവിടുത്തെ ഭക്ഷണരീതികൾ ഹാർട്ടറ്റാക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് എന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആറ്റുകാൽ 1960 നടത്തിയ പഠനത്തിൽ അവിടുത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളിലും ഹാർട്ടറ്റാക്ക് കുറവായി കാണപ്പെടുന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനുശേഷമാണ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വസ്തുത അത് ശാസ്ത്രലോകം അംഗീകരിച്ചത്. ആ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഹാർട്ടറ്റാക്ക് തടയാനുള്ള ഒരു മാർഗമായും ശാസ്ത്രലോകം മനസ്സിലാക്കി. മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റ് മറ്റുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെ പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ അതോ ചെലവ് കൂടിയതോ പ്രയാസമേറിയതും അല്ല.

നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ അത് ഹാർട്ട് വളരെ നല്ലതാണ്. അരി കൊണ്ടും ഗോതമ്പ് കൊണ്ടും ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കഴിക്കേണ്ടത്. ദോശ ചപ്പാത്തി ബ്രഡ് നൂഡിൽസ് ഇവ എന്തുവേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാം. ദിവസവും രണ്ടുമൂന്നു തവണ എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിലും കൂടുതലായി ഇലക്കറികളും പച്ചക്കറികളും ഉൾപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വിഷയത്തെപറ്റി കൂടുതൽ ആയി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.