മാങ്ങ പുട്ടു കുറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെചെയ്താൽ കാണുന്നഅത്ഭുതം

പുട്ടുകുറ്റിയിൽ മാങ്ങ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു വിദ്യ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എടുക്കേണ്ടത് പച്ചമാങ്ങ ആണ്. ഇനി പച്ച മാങ്ങ ചെറിയ രീതിയിൽ നന്നായി നുറുക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ്. അടുത്തതായി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഉപ്പാണ്. എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അത് മിക്സ്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം കൂട്ടു കുറ്റിയുടെ അടിയിലെ പാത്രത്തിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് അതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം പുട്ടുകുറ്റി യിലേക്ക് നമ്മൾ അവൾ മാങ്ങ ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയ കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്ത് ഇടേണ്ടതാണ്.

ഇനി നമ്മൾ ഒട്ടും കുറ്റിയുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാങ്ങ നിറച്ചുവെച്ച ഈ കുറ്റി എടുത്തു വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ട് മിനിറ്റിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് തിരിച്ച് എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിലേക്ക് ആവി കയറ്റുക എന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അധികസമയം ഇത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഇനി കൂടുതലായി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.