എത്രവലിയ ദുർ ഗന്ധവും ഇനിഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട്മാറ്റാം

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മതി ബീഫ് തുടങ്ങിയവ നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദുർഗന്ധം നിറഞ്ഞ് നിൽക്കും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. ഈ മീൻ കഴുകിയ ഭാഗത്തും നമ്മുടെ വീട്ടിലും കിച്ചണിലെ സിങ്കിലുമൊക്കെ ഈ മണം നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. ഈ മണം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളയുന്നതാണ്. അതിനായി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാം ഉള്ള ബേക്കിംഗ് സോഡാ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്നോരണ്ടോ കർപ്പൂരം ഇട്ടു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. റൂമിലെ എല്ലാവിധ ദുഃഖങ്ങളും വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ അപക്കാരത്തിന് ഉണ്ട്. അതുപോലെ കർപ്പൂരം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഇതിൻറെ മണം ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും നല്ലൊരു സ്വന്തം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും.

കർപ്പൂരം ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വേണം ചേർക്കാൻ ആയിട്ട് ഇനി ഇവ രണ്ടും കൂടി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഒരു സുഗന്ധം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതു രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തതിനുശേഷം രണ്ടുമണിക്കൂർ മൂന്നുമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മീൻ നന്നാക്കിയത് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി ദുർഗന്ധം മുഴുവനായി മാറ്റി കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി ഈ വിഷയത്തെപറ്റി കൂടുതൽ ആയി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.