വീട്ടിൽമൊത്തം സുഗന്ധംനിറയ്ക്കാൻ ഇനിഇതു മതി

വീട്ടിൽ മൊത്തം സ്വന്തം നിറയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കിട്ടും അതുപോലെ തറയിലും ലും ബാത്ത്റൂമിലും ഒക്കെ നല്ല മണം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മുടെ ബാത്ത്റൂമിലും അതുപോലെ പോലെ നിലത്തും കിച്ചണിൽ ഉം എല്ലാം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തുടക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുവെച്ച് തുടക്കുമ്പോൾ ആ പരിസരങ്ങളിൽ ഉള്ള എല്ലാവിധ ദുർഗന്ധവും മാറികിട്ടി നല്ല ഒരു പുതുമണം നമുക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലും നിലനിൽക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ഇത് തുടങ്ങുന്നതിനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്ന പദാർത്ഥം എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ പുല്ത്തൈലം ആണ്.

ഇത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തുന്നു സമയത്ത് നല്ല ഒരു സുഗന്ധം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. വെള്ളത്തിൽ പുല്ത്തൈലം ചേർക്കുന്ന അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പദാർത്ഥം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടതാണ്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ബേക്കിംഗ് സോഡ ആണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടി വെള്ളത്തിൽ ഇതിൽ ഇട്ടതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ മിസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാതും വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വീട്ടിൽ നല്ല സുഗന്ധം നിലനിർത്താനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഇനി ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി കൂടുതലായി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.