അയൺബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഇത്അറിയാതെ പോകരുത്

അയൺ ബോക്സ് ഇത്രയും കാലം ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ആരും അറിയാതെ പോയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ കോട്ടൺ തുണികൾ ഒക്കെ അയേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചില സമയങ്ങളിൽ അയേൺ ചെയ്യാനായി നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായി വെള്ളം തെളിച്ചിട്ട് ആണ് അയേൺ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് അലക്കി അതിനുശേഷം അത് ഐഎൻ ചെയ്യാനായി എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ അതിൽ മണം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഈ മാനം കളയാനായി നമ്മൾ അയൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിൽ കംഫർട്ട് ഒഴിക്കുക.

എന്നിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡ്രസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മണം ഇല്ലാതായി നല്ല സുഗന്ധം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും കംഫർട്ട് ഉണ്ടാകണമെന്ന് കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധമില്ല. എല്ലാവർക്കും ഇത് വാങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ പൈസയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ നേരിടേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട് ആകാം. ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കംഫർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു പകരം കർപ്പൂരം ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കർപ്പൂരം ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഇതും സുഗന്ധം നമുക്ക് പകരുന്നതാണ്. ഈ വിഷയത്തെപറ്റി കൂടുതൽ ആയി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.