പ്രമേഹസാധ്യത കണ്ണുകളിൽ ഇത് അവഗണിക്കരുത് പ്രശ്നം വഷളാകും

നമ്മൾ സ്ഥിരമായി പ്രമേഹരോഗത്തെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെയും സങ്കീർണതകളെയും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിലെ ഒരു വീഡിയോയാണ് ഇത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം പ്രമേഹവും ദന്തരോഗങ്ങളും. ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം പ്രമേഹം വളരെ അധികം ആളുകളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന്. ഈ പ്രശ്നത്തിൽ അതിൻറെ വില നിയന്ത്രണം അത്പോലെ, അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഡയാലിസിസ് ചികിത്സയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നമ്പറുകളിൽ മാത്രമല്ല.

പ്രമേഹ രോഗം കാരണം മറ്റു സങ്കീർണ്ണതകൾ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സങ്കീർണതകളെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും അങ്ങനെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ആരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ആരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എങ്ങനെ കൂടുതൽ മുറിക്കാതെ ഇരിക്കുവാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുവാൻ പറ്റും.

അത് പ്രശ്നമായി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിൽ കൂടുതൽ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് എങ്ങനെ തടയാം? ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും പ്രമേഹത്തിന് ചികിത്സയിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് എന്നിവയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനു മുൻപ് ഉള്ള വീഡിയോകളിൽ നിങ്ങൾ രോഗിയാണെങ്കിൽ അതിൻറെ നിയന്ത്രണം എങ്ങിനെ എന്നത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *