ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്താൽ.! ചിലപ്പോ നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു ജീവൻ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം

ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചില അറിവുകൾ ആണ് പറഞ്ഞുതരുന്നത്. ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ, അതുപോലെ കോയിൻ, മീനിൻറെ മുള്ള്, എല്ലിൻറെ കഷണം എന്നിവ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി മരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വളരെ സർവസാധാരണമാണ്. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന ചില അബദ്ധങ്ങൾ ഇനി ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻവേണ്ടിയുള്ള അറിവുകൾ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞുതരുന്നത്.

എന്തെങ്കിലും തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുമക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ തലയിൽ അടിക്കുന്ന പതിവുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. അതുപോലെ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങുമ്പോൾ ഉടനെതന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും തെറ്റായ രീതിയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചുമച്ച് ചുമച്ച് അങ്ങനെ കുടുങ്ങിയ ഭക്ഷണ സാധനം പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.

ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റും കമൻറ് രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടിപ്പുകൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.