നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങളിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ വരുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രമേഹത്തിന്റെ സാധ്യതകളാണ് അവഗണിക്കരുത്

ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പുതിയ വിഷയമായിട്ടാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പോകുന്നത്. പ്രമേഹബാധ രോഗം അത് എന്താണ് എന്നും അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നും അത് അധിക സങ്കീർണതകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനു മുൻപ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രമേഹം അതിസങ്കീർണമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ്.

കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 20 ശതമാനം ആളുകൾക്കും പ്രമേഹം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഏകദേശം 15 ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ഡയബറ്റിക്സ് ഫുഡ് ഡിസീസസ് ഉണ്ട്. ഈ 15 ശതമാനത്തിൽ ഒരു 15 ശതമാനം ആളുകൾക്ക് പ്രമേഹതിന് പാദത്തിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതകളുണ്ട്. അതിൻറെ അകത്ത് ഒരു 50 ശതമാനം ആളുകൾക്ക് പ്രമേഹത്തിന് വ്രണങ്ങൾ കാരണം കാല് മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ട സാഹചര്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞുവന്നത് ഇത് വളരെ സങ്കീർണ്ണമായ പ്രമേഹരോഗത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമാണ്.

അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അർഹിക്കുന്ന കാര്യത്തോട് കൂടി അതിനെ സമീപിക്കണം. കാരണം എല്ലാവരും പ്രമേഹം കാരണമുണ്ടാകുന്ന വൃക്ക രോഗത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹൃദയാഘാതം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോഴ്സ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ പാദരോഗങ്ങൾ കുറിച്ച് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയില്ല. ഇത് ഒരു ഗണം ആയി മാറി ഒരു പ്രശ്നമായി മാറി ഡോക്ടറുടെ സമീപിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *