ഇതിൽ ഒരു സുന്ദരിയുടെ രൂപം തിരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു രഹസ്യം പറയാം

ഈ വിഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന നാല് ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നീട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ചിത്രം വിശദീകരിക്കുന്ന എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പച്ചനിറത്തിലുള്ള രൂപമാണ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ അടുപ്പം ഇഷ്ടം ഉള്ള ആളാണ് നിങ്ങളെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു. മറ്റെന്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരാൾ. പ്രകൃതിയുമായ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആശയവിനിമയം ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരാളായിരിക്കും നിങ്ങൾ.

എന്നാൽ പ്രകൃതിയോടു ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന അവർ ആണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് തങ്ങളെ ഭരിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കാൻ കാരണം ഉണ്ടാകും. ഇത്തരക്കാർക്ക് നല്ല ക്ഷമ ഉണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവഗണിച്ച് കളയുന്നത് നിർത്തും. ജീവിതത്തെ അതിൻറെ താളത്തിൽ ഒഴുകുവാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും.

പർപ്പിൾ നിറത്തിലുള്ള രൂപമാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എങ്കിൽ നിശബ്ദനായി കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ കാടുകയറി ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നവരാണ് ഇവർ. മറ്റുള്ളവരുടെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കു ആകുന്നത് നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വരുമായിരിക്കും ഈ കൂട്ടർ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *