ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ മാത്രം കാണുക അവരുടെ അറിവിലേക്ക് മാത്രമായിട്ടൊരു വീഡിയോ

ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്റോമെട്രിക്സ് എന്ന പറഞ്ഞ് അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്. എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന അസുഖത്തിന് തുല്യമായ മറ്റൊരു പേര് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഈ അസുഖത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രഹേളിക തന്നെയാണ്. ഈ പ്രഹേളിക എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിനു ആധികാരികമായി പറയണമെങ്കിൽ അത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം.

ഏകദേശം പത്ത് ശതമാനത്തോളം കുട്ടികളെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിലും കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തവരിലും ഈ അസുഖം കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് നൂറിൽ 10 പേർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പത്തിൽ ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വരുമ്പോൾ ഈ അസുഖം കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ അസുഖത്തിനെ കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ല. ചിലവർക്ക് ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയതാണ് വരുന്നത്.

അതിൽതന്നെ കുട്ടികളില്ല എന്ന് പറഞ് വരുന്ന 50 ശതമാനം സ്ത്രീകളിൽ ഈ അസുഖം ചെറിയതോതിലും വലിയതോതിലും കാണുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ അസുഖം കണ്ടുപിടിച്ച 30 ശതമാനം സ്ത്രീകളിലും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം, കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുവാൻ താമസം വരുന്നതും കുട്ടികൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ട് ഇതിന് പ്രഹേളിക എന്ന് പറയുന്ന ഈ അസുഖം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതായി ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം.

അതായത് യൂട്രൈസിന്റെ ഉള്ളിൽ പറയുന്ന പേരാണ് എൻഡോമെട്രിയം എന്ന്. എൻഡോമെട്രിയം എല്ലാ മാസത്തിലെയും മൻസസ് ആകുമ്പോൾ അത് വിട്ടുപോകുന്നു. വിട്ടു പോകുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ലാതെ ഭ്രൂണത്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാനും സഹായിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *