കോഴികൾ നിർത്താതെ മുട്ടയിടുന്നത് കാണണോ ഈ ഇല മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി

കുറേ കോഴികളെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് മുട്ടയിട്ടോ മുട്ടയിട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കോഴികള്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് പരിചരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ചു കോഴികൾ എവിടുന്നെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോഴികൾക്ക് വിരക്കുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.

നിങ്ങൾ കോഴികളെ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അവരോട് ചോദിക്കുക. ആദ്യം വിരക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. എന്നിട്ട് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൽബമാർ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ആൽബമാർ കൊടുക്കുന്ന അളവിലും കുറച്ച് കണക്കുകളുണ്ട്. അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് പറയാം. അത്യാവശ്യം ആയിട്ടുള്ള കോഴികളാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആറ് തുള്ളി വരെ കൊടുക്കാം.

ഇനി ഒരു മൂന്നുനാലു മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു തുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നു തുള്ളി കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൊടുക്കുന്നതിലും കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. എല്ലാം മാസവും നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. ചില ആളുകൾ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ മാത്രമാണ് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നീട് കൊടുക്കുകയില്ല.

അത് മുട്ട ഉൽപാദനത്തിന് വളരെ കാര്യമായി തന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. മരുന്ന് എല്ലാ മാസവും നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന കോഴികൾക്ക് മുട്ട ഇടാനുള്ള പ്രവണത വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം മഴക്കാലമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഴികൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഇര പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *