ശരീരം മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതാണ് ബ്ലഡ് കാൻസർ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക

ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ബ്ലഡ് കാൻസർനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. രക്തസംബന്ധമായി ഉള്ള അർബുദങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും രക്താർബുദം എത്ര സീരിയസ് ആണ്? വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് രക്താർബുദം? രക്തത്തിൻറെ അർബുദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ തരംതിരിക്കുന്നത് മൂന്നുതരത്തിലാണ്. ലുക്കീമിയ, ലിംഫോമ, മൈലോമ ഇവയൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് തരങ്ങൾ. ലുക്കിമിയ നമുക്ക് അറിയാം ബ്ലഡ് സെല്ലുകൾ അതായത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിൽ ലുക്കിമിയ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും.

പിന്നെ അടുത്തതാണ് ലിംഫോമ. അത് ബാധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ബ്ലഡ് സംബന്ധം ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കോശമാണ് എന്ന് പറയാം. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ലിംഫോമ. അതുപോലെ മജ്ജയിലെ എല്ലുകളുടെ പ്രശ്നമാണ് മൈലോമ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 3 തരങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അർബുദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തും ക്രമാതീതമായി മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇത്‌ എന്ന് പറയുന്നത്.

അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഈ പറഞ്ഞ രക്താർബുദത്തിന് ലക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി ഒരാൾ വന്നു അയാൾക്ക് രക്തക്കുറവ് ഉണ്ട് ക്രമാതീതമായി ക്ഷീണം വരുന്നു. ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആവുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *