വാഹനം ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ജനുവരി മുതൽ പുതിയ കാർഡ് വരുന്നു

ദിവസവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് 2021 ജനുവരി മാസം മുതൽ വാഹന നിയമം ലഭിക്കുന്ന വലിയ എല്ലാ വാഹന ഉടമകളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൽ തന്നെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വാഹന ഉടമകൾക്ക് ജനുവരി മാസം മുതൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന പുതിയ പ്രീപെയ്ഡ് കാർഡ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാം വ്യക്തമായ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്.

കേന്ദ്രസർക്കാർ വാഹനങ്ങളിൽ ജനുവരി മാസം മുതൽ മാസ്റ്റർക്ക് നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഫാസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങളിൽ ഇനി പ്രീപെയ്ഡ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ് പുതിയ തീരുമാനം ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾക്ക് ടോൾ ബൂത്തുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ മെട്രോ ട്രെയിനുകളിൽ അതുപോലെതന്നെ സൗകര്യമുള്ള വാർത്തകളാണ് വരുന്നത് ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യൻ മാനേജ്മെൻറ് കമ്പനി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അൻപത് രൂപ വിലവരുന്ന കാർഡ് റീചാർജ് ചെയ്ത ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുക.

Sharing this video is a very important thing every day. All the big car owners who get the vehicle law from January 2021 should know that one of the most important of which is the new prepaid card that the vehicle owners will be introducing from January. Clearly everyone will definitely like the video.

The central government has been mandating MasterCard vehicles since January, but the new decision is to use the prepaid card on non – fast vehicles.