ഇതാണ് ക്രിസ്മസ്സ് കിറ്റ് . ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. വിതരണം ഇങ്ങനെ. റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ

KIT ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള കിറ്റ് വിതരണം ഇപ്പോഴിതാ ആരംഭിക്കുകയാണ് സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ അറിവുകളാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത്. ഇതാണ് ക്രിസ്മസ്സ് കിറ്റ് . ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. വിതരണം ഇങ്ങനെ. റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ.

സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ സൗജന്യ ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് വിതരണം ആരംഭിച്ചിരുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഓണത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് അല്ലാതെയും ഒക്കെ കിറ്റ് വിതരണം നടത്തിയിരുന്നു അതിനുശേഷം അടുത്ത നാല് മാസക്കാലം കൂടി കിറ്റ് വിതരണം നടത്തും എന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിതരണം ഇപ്പോൾ നടന്നു പോവുകയാണ് ഇതിനുശേഷം ആണ് ഇപ്പോൾ അവസാനമായി ക്രിസ്മസിനോടനുബന്ധിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കിറ്റ് വിതരണം നടത്തുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചത് ആരംഭിക്കുകയാണ് മൂന്നാം തീയതി.

This is why we are sharing the latest information about the kit distribution that we have just received. First of all, don’t forget to like this video. This is the Christmas kit. You can get so many items. Thus the distribution. Ration card holders.

The government has started distributing free food kits in the state. This is the third day that the government has announced that it will be distributing the last kit for Christmas.