കടങ്ങൾ തീരും സമ്പത്ത് നിങ്ങളെ തേടിവരും നിങ്ങൾ വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ അരിയും ഉപ്പും ഒന്നിച്ച് വയ്ക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ

അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്ന് വച്ച് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരുപാട് കാര്യമാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ആണ് കടബാധ്യതയും മറ്റ് ഒത്തിരി തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ആണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ബാധ്യതകൾ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കടം എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ട് ഉള്ള ലോണും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ചില ആളുകളാണ്.

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട് തന്നെ പണയം വെച്ചിട്ട് കടമെടുത്ത ആളുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്ര അധികം പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കടബാധ്യതയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് മറ്റു ചില ആളുകളുടെ കാര്യമൊക്കെ ആണ് പറയുന്നത് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പണം കയ്യിൽ നിൽക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതായത് അരവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവ് അല്ലെങ്കിൽ പണം കയ്യിൽ നിന്ന് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ആണോ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഉള്ളത് വളരെയധികം ചിലവുകൾ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പണം ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കാതെ വരുന്ന തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥ ഉള്ള ആളുകൾ ധാരാളം.

നമ്മുടെ ചില ആളുകൾക്കാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള സമയത്ത് അത്യാവശ്യ സമയങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ അവർക്ക് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പണം കിട്ടുന്നില്ല ആളുകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ട പ്രത്യേകമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആകെക്കൂടി വേണ്ടത് അല്പം പച്ചരിയും പിന്നെ കല്ലുപ്പും മാത്രമാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായിത്തന്നെ കാണുക.