വരാഹീ ദേവിയുടെ മന്ത്രം ഈ പറയുന്ന സമയങ്ങളിൽ ജപിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള കഷ്ടപ്പാടുകൾ എല്ലാം അകന്നു പോകും…

ദേവിമാരിൽ അനേകം അത്ഭുത ശക്തിയുള്ള ദേവികളെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്.. എന്നാൽ രൂപംകൊണ്ടും ശക്തികൊണ്ടും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ദേവിയാണ് വരാഹി ദേവി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം.. ശ്രീ ലളിതാംബിക ദേവിയുടെ പട നായിക ആയും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും സരസ്വതി ദേവിയുടെയും കാളി ദേവിയുടെയും മൂന്ന് ദേവിമാരുടെയും ശക്തികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദേവിയാണ് വരാഹി ദേവി എന്നാണ് വിശ്വാസം.. ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ ദേവിയെ മനസ്സ് ഉരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല എന്ന് തന്നെ പറയുവാൻ സാധിക്കും..

സപ്ത മാതാക്കളായ ദേവിമാരിൽ ഒരാളാണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം.. ദേവിയെ പഞ്ചമി എന്നും വിളിക്കുന്നു.. ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും.. ദേവിയുടെ അനേകം മന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും ദേവിയുടെ അതിശക്തമായ ലളിതവുമായ മന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.. ഈ മന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വളരെ വിശദമായിത്തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം..

ദേവിയുടെ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിലും ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് അതിവിശേഷം തന്നെ ആകുന്നു.. വരാഹി ദേവിയുടെ ആരാധനയ്ക്ക് ഉത്തമമായ സമയം എന്നു പറയുന്നത് രാത്രിസമയമാണ്.. രാത്രി അതായത് വൈകുന്നേരം വിളക്ക് വച്ചതിനുശേഷം വരാഹി ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭകരമാണ് എന്ന കരുതപ്പെടുന്നു.. രാത്രി ഏഴര മുതൽ 10 മണി വരെയാണ് ദേവി മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുവാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായി കരുതുന്ന സമയങ്ങൾ..

ഈ സമയം ദേവിയുടെ ചിത്രത്തിന് മുൻപിൽ ഇരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരാണ് എങ്കിൽ ദേവിയെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച ശേഷം മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കാവുന്നതാണ്.. എന്നാൽ ദേവി മന്ത്രങ്ങൾ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ ജപിക്കുന്നതും അതിവിശേഷം തന്നെയാണ് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക.. കൂടുതൽ വിശദമായ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….