നിങ്ങൾക്ക് ധനം വർദ്ധിക്കണം എന്നുണ്ടോ. പഞ്ചസാര ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് പണം എങ്ങനെ കൂടുതലായി ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഉപ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ വാങ്ങുന്നത് ഉത്തമമാണ് അതുപോലെതന്നെ നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ കിഴക്ക് ദിശയിൽ നോക്കിനിന്ന പാചകം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ കിഴക്ക് ദിശയിലേക്ക് നോക്കി എന്ന് പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ. നമ്മളുടെ വലതുഭാഗത്ത് ആയിരിക്കണം ഉപ്പുപാത്രം. എന്ന അതുപോലെതന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ മാനസിക മായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും.

വീട്ടിൽ പാകം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ കുളിച്ചു ശുദ്ധിയായി വന്ന്. ഉപ്പു പാത്രത്തിൽ അടിയിൽ ഉപ്പ് നിറച്ചശേഷം ഉപ്പ് പാത്രത്തിന് അടിയിൽ ഒരു രൂപ നാണയം വയ്ക്കുക . ഇത് ഒരു പലകുമുകളിലോ ആയി ഒരു നാണയം വെച്ച് അതിനു മുകളിൽ ഉപ്പുപാത്രം വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽലും നല്ല ഉചിതമായ ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല.

ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നിറങ്ങളും മാറ്റി നിങ്ങളെ ഒരു നല്ലൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് പറ്റിയുള്ള കർമമാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ കിഴക്ക് ദിശയിൽ നോക്കി പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വലത്തുഭാഗത്തു ആയി ഇരിക്കണം ഉപ്പുപാത്രം. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ ഫുൾ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *