നിങ്ങടെ കയ്യിൽ ഭാഗ്യരേഖ ഉണ്ടോ എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഭാഗ്യരേഖ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെതന്നെ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇതിന് വിധി രേഖ അതുപോലെതന്നെ ഭാഗ്യരേഖ എന്നും രണ്ട് പേരുകൾ ഉണ്ട്. അയാളുടെ ശുക്ര മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് ഭാഗ്യ രേഖ കയ്യിലെത്തി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ. ബന്ധുജനങ്ങളെ കൊണ്ട് എപ്പോഴും സാമ്പത്തികസഹായവും അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും സഹായങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നതാണ് പറയുന്നത്.

അതുപോലെതന്നെ ഭാഗ്യരേഖ മദ്യ ഭാഗത്തുനിന്ന് ശനിയുടെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം ഭാഗ്യവാൻ ആകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ ചന്ദ്രലേഖയിൽ നിന്നാണ് ഭാഗ്യരേഖ ഉദയം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ. സ്ത്രീകളാൽ ഇവർക്ക് വളരെയധികം കം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് . അതുപോലെതന്നെ ഈ ചന്ദ്രൻ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഉദയം ചെയ്ത ഭാഗ്യരേഖ ആണെങ്കിൽ വ്യക്തിക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെ സഹായം വളരെയധികം ആവശ്യമാണ്.

അതുപോലെതന്നെ ഭാഗ്യരേഖ തടിച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ നന്നായി പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും മാത്രമേ നമുക്ക് നന്മകൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുപോലെതന്നെ ഭാഗ്യരേഖ ഗണിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ രേഖകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് സമയം മുതൽ ഇവർക്ക് കഷ്ടകാലം തുടങ്ങുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ ഭാഗ്യരേഖ കൈകളിൽ വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ വ്യക്തിക്ക് ജോലികളിൽ മാറിമാറി വിവിധ ജോലികളിൽ മാറി പ്രവേശിക്കേണ്ടത് ആയി വരും. പിന്നീട് നമ്മൾ അനേകം ജോലിയിൽ മാറിമാറി പ്രവേശിക്കേണ്ടത് ആയി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ ഫുൾ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *