വയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാൻസർ ശരീരം മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ

സമയത്ത് കണ്ടു പിടിച്ചാൽ പ്രതിവിധി കണ്ടെത്താവുന്നതും വൈകുന്തോറും രോഗം വഷളാകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കാൻസർ. പൊതുവേ കണ്ടെത്താൻ വൈകുന്ന കാൻസറാണ് വയറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നെഞ്ചെരിച്ചിലും ശർദ്ദിയും പതിവാണ് എങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ പരിശോധന നടത്തുന്നതാണ് ഉചിതം. വയറിന്റെ കാൻസറിനെ 10 ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ്.

നെഞ്ചെരിച്ചിലും അസിഡിറ്റിയും ഭക്ഷണശേഷം സാധാരണ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഇത് പതിവാണ് എങ്കിൽ അപകടമാണ്. വയറിന്റെ ട്യൂമർ ഇന്റെ ലക്ഷണം ആയിരിക്കാം ഭക്ഷണശേഷം പതിവായുള്ള നെഞ്ചെരിച്ചിലും ദഹനക്കുറവും അസിഡിറ്റിയും ട്യൂമറീൽ നിന്നുള്ള ശ്രമം ദഹനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന താണ് കാരണം. ട്യൂമർ വലുതായാൽ ചെറുകുടലിൽ ഭക്ഷണത്തെ തടയും.

അതുകൊണ്ട് നെഞ്ചിരിച്ചിൽ പതിവായാൽ അന്റെആസിഡ് കഴിച്ച് പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം. ലഘുഭക്ഷണവും ലളിതമായ ഭക്ഷണവും കഴിച്ചാലും വയറു നിറഞ്ഞതായും വിശപ്പു മാറിയതായും തോന്നുന്നത് അപകടമാണ്. ഭക്ഷണത്തിനോട് വിരക്തി തോന്നുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കണം. ട്യൂമറിന്റെ വളർച്ച അന്നനാളത്തിലൂടെ ഭക്ഷണം ഉടലിൽ എത്തുന്നത് തടയുന്നത് ഭക്ഷണം വയറു നിറഞ്ഞു എന്ന തോന്നലിന് കാരണമാകും.

ഭക്ഷണം ആവശ്യത്തിന് കഴിക്കാതെ വരുകയും എന്നാൽ തൂക്കത്തിന് കാര്യമായ കുറവ് വരികയും ചെയ്താൽ അത് തീർച്ചയായും കാൻസർ ലക്ഷണം തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ കൂടെ അസിഡിറ്റിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് കാണുക. ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വയം ചികിത്സ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക.