ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ b12 കുറയുമ്പോൾ ശരീരം കാണിച്ചു തരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം.

വൈറ്റമിൻ ബി 12 നമ്മുടെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ്. എന്നാൽ ഇവൻ മൂലം നമുക്ക് പലതരം അസുഖങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ ഞരമ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളും വേദനയും എല്ലാം ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഇവന്റെ എഫിഷ്യൻസി മൂലം നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആർക്കും അധികം അറിവില്ല. അതുപോലെതന്നെ ഈ ഒരു വിറ്റാമിന്റെ കുറവുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ്ട്രബിൾ കോൺസ്റ്റിപേഷൻ നെഞ്ചിടിച്ചാൽ തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാകും എന്നതിനെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് പലർക്കും അറിയുകയില്ല. അതുപോലെതന്നെ ഇവൻറെ കുറവുകൊണ്ട് നമുക്ക് അനീമിയ ഉണ്ടാകും.

എന്നതിനെ കുറിച്ച് അതായത് അനന്യ പലതരത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാകും എന്നതിനെക്കുറിച്ചും, അതുപോലെതന്നെ ഇതിൻറെ കുറവ് നമ്മുടെ ഡിഎൻഎൽസിന് ബാധിക്കും എന്നതും അതുമൂലം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പലതരം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നതും ഓർമ്മക്കുറവ് എല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നതും നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയില്ല വീടുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ധാരാളം ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിച്ചു എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഗുളിക എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രായമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ വിറ്റാമിന്റെ അളവ് താനേ കുറയുകയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ എല്ലാം ഇതിൻറെ അളവ് കുറയുകയും അതുമൂലം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്ന്, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ തീർച്ചയായും കാണുക.