കൂടോത്രം ഏറ്റാൽ ശരീരത്തിൽ ആദ്യം കാണുന്ന അടയാളം ഇതാണ് കൂടോത്രത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന പത്ത് ലക്ഷണങ്ങൾ

ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കുന്ന പരാതി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തിരുമേനി കൂടോത്രം കൊണ്ടും ദുർമന്ത്ര വാദം കൊണ്ടും അതുപോലെതന്നെ ദുഷ് പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടും ഒന്നും തന്നെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുവദിക്കുന്നില്ല ജീവിക്കാൻ വളരെയധികം പ്രയാസമാണ് ഒരു തരത്തിലും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ അകം അല്ലെങ്കിൽ അയൽപക്കക്കാരെ.

അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആളുകൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഉയർന്ന് വരുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ഈ അടുത്തുള്ള ആളുകളും ഇതുപോലുള്ള വ്യക്തികളും ഒക്കെ നമുക്കെതിരെ ഓരോ ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയും അതിൻറെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ഒക്കെ അനുഭവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് സർവ്വനാശമാണ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടോത്രം കൊണ്ടും ദശ മന്ത്രവാദം കൊണ്ടും ഒക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ അതിനെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് തരണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിഹാരം.

മാർഗ്ഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് ഉള്ളത് അനുസരിച്ച് പരിഹാരം മാർഗങ്ങൾ ഒക്കെ നിർദേശിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രധാനമായും പറയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ദുഷ്പ പ്രവർത്തികളെ കൂടോത്രം പോലെയുള്ള ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ ദുർമന്ത്രവാദം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.