മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പത കാണുന്നുണ്ടോ ഈ രോഗങ്ങളുടെ തുടക്കം ഇതാണ് ഇതാ പരിഹാരം

നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മൂത്രത്തിലെ പതയെ കുറിച്ചാണ്. എന്തുകൊണ്ട് മൂത്രം പതയുന്നത്? ഏത് സൊലൂഷൻനും സർഫേസ് ടെൻഷൻ കുറവായിരിക്കും. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ പത എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു? സോപ്പുവെള്ളം കലക്കുമ്പോൾ, സോപ്പുപൊടി ഇടുമ്പോൾ ആണ് വെള്ളം പതയുന്നത്. അതുപോലെ മൂത്രത്തിൽ വരുന്ന പത മൂത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടാണ്. സാധാരണ തോതിൽ അത്രയും അളവിൽ പ്രോട്ടീനുകൾ മൂത്രത്തിലൂടെ പോകാറില്ല. വൃക്കകൾ ശരിക്കും ചായ അരിക്കുന്ന അരിപ്പ പോലെയാണ്.

ചായയുടെ അരിപ്പ പോലെ നമ്മുടെ രക്തത്തിനെ അരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാലിന്യങ്ങളും അമിതമായുള്ള വെള്ളവുമാണ് മൂത്രമായി കിഡ്നി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ അതിൽ ഒരിക്കലും പ്രോട്ടീൻ വളരെ അധികമായ തോതിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പോൾ ദ്വാരങ്ങളിൽ വരുന്ന വിള്ളലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പയുടെ ദ്വാരം വികസിക്കുമ്പോൾ ആണ് വൃക്കകൾ അരിക്കുമ്പോൾ രക്തത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോട്ടീൻ മൂത്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത്.

നോർമലി നമ്മുടെ മൂത്രത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ശരാശരി ഒരു 24 മണിക്കൂറിൽ മൂത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഒരു ദിവസം ഏതാണ്ട് 150 മില്ലി പ്രോട്ടീനുകൾ വരെ മൂത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *