ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എടുത്തു ചാട്ടം ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി കുറവ് എന്നിവ മാറാൻ

ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം എ ഡി എച് എന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ്. സാധാരണ കുട്ടികളിലാണ് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത്. എങ്കിലും കുറച്ചു ശതമാനം പേരെങ്കിലും ഇത് മുതിർന്ന അവസ്ഥയിൽ കൂടെ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് എഡിഎച്ച്ഡി? എഡിഎച്ച്ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേരിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പോലെ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി.

ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ പിരിപിരിപ്പ് എന്നത് കൂടാതെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ. രണ്ട് പിരിപിരുപ്പ്. 3 എടുത്തുചാട്ടം. ഇത് സാധാരണയായി കുട്ടികളിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. അതിൽ തന്നെയും ആൺകുട്ടികളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഐ ഡി എച്ച് ഡി യുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ? മൂന്നുതരം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാം? സാധാരണ ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ വരുന്നു. ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ടീച്ചർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നു നോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കമ്പ്ലീറ്റ് ആവാതെ വരുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ശ്രദ്ധയില്ലായ്മയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. പിന്നെ മറവി ആയിട്ട് പറയുന്നു. ക്ലാസ്സ്ൽ കൊണ്ട് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടു വരാതെ ഇരിക്കുന്നു. ക്ലാസ്സ് പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതാണ് ശ്രദ്ധയില്ലായ്മയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. പിരുപിറുപ്പിന്റെയും എടുത്തു ചാട്ടത്തിന്റെയും ലക്ഷണണം ഒന്നിച്ചാണ് കാണുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *